Pravidla Stars & Galaxies WebGame

1. Princip hry
2. Registrace a loginy
3. Fóra
4. Názvy
5. Admini, moderátoři a učitelé
6. Herní pravidla
7. GOLD loginy
8. Grafické prvky hry
9. Zánik a vznik vládní rasy
10. Závěrečná ustanovení

1. Princip hry
 1. StarGate WebGame (dále jen SGWG) je kontinuální (ne-na-tahy) webová hra hraná v prostředí webového prohlížeče. Odehrává se v alternativní realitě inspirované Hvězdnou bránou; profily ras, popř. jejich technologická úroveň, jednotky nebo skutečnosti ze seriálu se mohou více či méně lišit.
 2. Login
  1. Hráči je doporučeno se každý druhý den, lépe každý den, přihlásit do hry a odehrát se svým loginem (budování, útok, …)
  2. Pokud hráč nemá delší dobu na hru čas, může se v sekci Nastavení/Správa loginu zmrazit. NEPOVOLUJE SE OPATROVÁNÍ LOGINU JINÝM HRÁČEM v době delší nepřítomnosti.
  3. Úkolem nováčka by mělo být naučit se princip, systém a chování hry v co nejkratší době. K učení mu slouží help, fórum poradna, v sekci ostatní - dotazy nováčků, domovská planeta a učitelé.
 3. Existují tři typy ras:
  1. Vládní rasa má voleného vůdce , kteří si z hráčů určí svoji vládu, politiku rasy, popř. za rasu řídí příběh. Ve vládě je to dobrá volba pro hard-core hráče a mimo vládu pro hráče, kteří mají na hru "denně 5 minut". Vládní rasy mají unikátní centrální planety (zkráceně CP), na kterých závisí jejich existence a rozvoj.
  2. Nevládní rasy, tedy Vyvrhelové, nemají centrální vládu a tedy ani centrální fond a armádu. Stejně tak postrádají formální diplomatické zastoupení. Hráči v těchto rasách mají možnost sdružovat se do nevládních aliancí. Je to dobrá volba pro hard-core hráče, ne však pro nováčky.
  3. Minirasy jsou uskupení nekolika hráčů a vytvářeji se čistě pro adminské účely (příběhové a herní akce). Minirasa může být adminy systémově zvýhodněna nad ostatními rasami či naopak. Do minirasy se může hráč dostat jedině tak, že si jej jako velmi zkušeného hráče vyberou admini. Tito hráči jsou určeni, aby v minirase hráli. Pro běžné hráče jsou minirasy nedostupné.
  4. Rasy se mohou lišit počtem jednotek, cenností a budov popř. jinými podrobnostmi. Přesto jsou na základě shody adminů vyvážené.
 4. Hra se dělí na herní věk a mezivěk
  1. Herní věk je hlavním obdobím herního cyklu. Rasy v něm soupeří o první místo v seřazení. Rasy mohou, ale nemusí mít od adminů určený cíl. Věk trvá zpravidla dva měsíce, pokud admini vyjímečně neurčí jinak.
  2. Mezivěk je období hry po konci herního věku. V mezivěku je hra upravována programátory, což sebou může přinést náhodné problémy hráčů (např. mizení planet, armády, surovin…). Mezivěk je ukončen restartem do nového herního věku, přičemž hráčí přichází o veškeré planety a mají možnost si opět vybrat rasu, za kterou chtějí hrát.
 5. Existuje 5 hlavních herních možností
  1. Stavění na planetách. K tomu slouží sekce "Planety" ke kolonizaci světů a dále sekce "Stavby -> Infrastruktura" k zastavění těchto světů.
  2. Útok. Přímo souvisí s některými budovami (loděnice, kasárna). Útočit lze pouze na hráče vládních ras s nimiž máte vztah VÁLKA nebo NEÚTOČENÍ, případně na nevládní.
  3. Rasa. Každý hráč ve vládní rase se může, resp. musí účastnit voleb vůdce, výzkumů své rasy, jejich válek (může být napaden), placení daní, diskuzí na fórech. Děje se tak v sekcích Pošta, Rasa, Fórum. Pokud nebude platit daně a kolonizovat může vám hrozit vyhazov do exilu (hráč nemůže volit, nevidí stav rasového fondu a rasové armády a nemůže na fórum Domovská planeta). Politiky rasy jsou vidět na stránce Hlavní.
  4. Obsazování CP. Je to zvláštní druh útoku kdy se jedna rasa snaží získat Centrální planetu rasy znepřátelené za účelem buď rasu vyhladit nebo získat vyšší zisky z Centrálních planet, které má rasa pod svou nadvládou. Pokud některá rasa nebude na konci věku držet své CP, hrozí jí vymření (pokud útočící rasa získá CP i příběhově).

2. Registrace a loginy
 1. Pravidlo jediného loginu
  1. Každému hráči vyjma adminů je povoleno vlastnit pouze jeden login. Pokud jich bude mít více, hrozí mu okamžité smazaní VŠECH jeho loginů. Je také zakázáno zalogovat se do jiného loginu než do svého (vyjma případů explicitně povolených adminy). V případě opakovaného mulťáctví je hráč rovnou zabanován (bude mu zamezen přístup na hru).
  2. Výjimky tvoří admini a programátoři.
  3. Pokud z jednoho PC nebo stejné IP bude hrát více loginů, bude toto vždy prvotně oznámeno na Antimulti forum (rodinní příslušníci, návštěva, škola, apod). Všechny tyto loginy budou na tomto foru vypsané i s důvodem proč a jak dlouho budete na společném PC hrát. V opačném případě budou všechny loginy smazány.
 2. Okamžité mazání loginů netýkající se mulťáčení bude prováděno když:
  1. Hráčův login či jeho vyjádřování na fórech nebo v poště bude obsahovat hrubý vulgarismus, popřípadě opakované hrubé vulgarismy, či jeho název bude jakýmkoliv jiným způsobem urážlivý. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů.
  2. Hráčův login bude obsahovat více mezer, případně mezery na neobvyklých místech nebo systémově nečitelné znaky, či jiná úmyslná opatření, která by měla zabránit systémovému útoku na něj.
  3. Hráčův login bude déle než 14 dní neaktivní a zároveň nebude zmrazen (platí, pokud je login v nějaké herní rase).
 3. Zákaz opatrování loginu
  1. Je zakázáno opatrovat login hráči, který se o něj nemůže po jistou dobu starat. V takovém případě má hráč použít funkci zmrazení. Opatrování loginu může být trestáno smazáním jak pro login opatrovaného, tak pro login opatrujícího.

3. Fóra
 1. Pravidla pro diskuze na fórech
  1. Každý diskutující je zodpovědný za dodržování všech zákonů a právních norem, které platí v ČR a v zemi, kde žije. Je striktně zakázáno publikování materiálů odkazujících na veškeré druhy pornografie, porušujících autorská práva, propagujících nelegální drogy či jiné protiprávní aktivity.
  2. Není dovoleno vkládat texty hrubě urážlivé, agresivní, nadávky a zjevné provokace či texty urážející Adminy. Zároveň je nepřípustné podněcovat nenávist k jednotlivcům nebo skupinám obyvatel, zejména na základě národnostní, rasové, náboženské či jiné menšinové příslušnosti. Admini a vybraní hráči s moderátorskými pravomocemi si vyhrazují právo tyto příspěvky mazat dle vlastního uvážení. Opakované urážky hráčů či menšin budou penalizovány banem do konce věku.
  3. Není povoleno zneužívat fóra k šíření reklamy a spamu nebo vkládat odkazy na stránky s konkurenčními hrami nebo projekty.
  4. Není dovoleno zaplavovat diskuse neustále stejným textem či textem s tím samým věcným obsahem. To platí i pro opakované odkazy na stejnou webovou stránku a pro grafické ztvárnění, jehož cílem je přitáhnout zvláštní pozornost (např. psaní textů velkými písmeny, použití smajlíků způsobující zpomalení chodu fóra, tzv. flood atp.). Není také povoleno vkládat na fóra soukromou komunikaci s jinými hráči nebo adminy bez jejich souhlasu.
  5. Admini a vybraní hráči s moderátorskými pravomocemi si vyhrazují právo posoudit a následně smazat příspěvky za hranicí zákona a pravidel. V případě narušení klidného chodu fóra si Admini a moderátoři vyhrazují právo posuzovat danou situaci ad hoc na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a dle potřeby zasáhnout.
  6. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za obsah jednotlivých příspěvků. Pokud má hráč podezření, že někteří diskutující porušují zákony či tato pravidla, je povinen kontaktovat Adminy nebo vybrané hráče s moderátorskými pravomocemi.
 2. Specifické výjimky ve fórech
  1. Fórum Ohlašování chyb: Slouží pouze k oznamování chyb ve hře systémového charakteru. Reagovat na podněty mohou pouze Admini. Jakékoliv příspěvky, které neodpovídají popisu fóra, budou smazány.

4. Názvy
 1. Omezení názvů planet, jmen hrdinů, apod.
  1. Název čehokoliv nebo jméno nesmí obsahovat vulgarismy a nesmí být ani jakýmkoliv jiným způsobem urážlivé. Může se trestat smazáním planety, atd. nebo smazáním loginu. Co je a není urážlivé záleží na posouzení adminů.

5. Admini, moderátoři a učitelé
 1. Definice admina
  1. Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který v SGWG tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje. Hra může mít i jiné spolupracovníky kteří nemusejí nutně být adminy.
  2. Admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry. Ať už si myslíte cokoliv.
  3. Aby admin nemohl být nařčen z předpojatosti, či zaujatosti, neúčastní se aktivně hry. Nemůže být tedy vůdcem, ani mít jakýkoliv jiný herní post u herní rasy (netýká se adminských miniras a případů, kdy je herní post potřeba k činnnosti admina), nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění. Nežádá o příspěvky z fondu, neposílá příspěvky do fondu, nevolí. Nebuduje nepřemožitelné impérium a neútočí.
  4. Tato pravidla může admin porušit za předpokladu, že právě testuje funkčnost hry, popřípadě je to potřeba pro jeho činnost.
  5. Kromě herních omezení může admin dělat ve hře prakticky cokoliv.
  6. Admin má absolutní rozhodovací právo a o jeho rozhodnutích se nediskutuje. Je možné přednést další argumenty a tím se snažit admina přesvědčit o nesprávnosti jeho rozhodnutí. Avšak v okamžiku, kdy admin prohlásí toto své rozhodnutí za konečné, jsou hráči povinni toto akceptovat.
  7. Pokud je možnost a záležitost nespěchá, pak admini vzájemně konzultují svá rozhodnutí mezi sebou. V případě, že se jedná o situaci podle adminova názoru naléhavou, pak má možnost (a dokonce i povinnost) rozhodnout samostatně.
  8. Admin je povinen několikrát do týdne číst svou poštu.
  9. Admini se dělí na Herní adminy, kteří mají za úkol kontrolovat hru tak, aby její chod nebyl narušen a na Programátory, kteří se starají o systémovou část hry. Herním adminům a Programátorům je nadřazen Hlavní admin.
 2. Definice moderátora
  1. Moderátor je člověk určený adminy ke správě fór. Jde o člověka, který si něčím (například spoluprací na hře) získal důvěru adminů.
  2. Moderátor by ve správě fór měl být nestranný, nicméně může dále hrát bez následků. Činy moderátorů jsou nahodile kontrolovány.
 3. Definice učitele
  1. Učitel je člověk který zaučuje nováčky na SGWG.
  2. Povinností učitele je aspoň jednou za dva dny (nejlépe každý den) kontrolovat seznam nováčků a přibírat do učení nováčky, které patří k jeho oblasti zájmu (stejná rasa atp.) a starat se o ně.
  3. V případě nekorektního chování nováčka k učiteli není učitel povinen tohoto nováčka zaučovat.
 4. KODEX MODERÁTORŮ
  1. Moderátor vzhledem ke své funkci musí být nestranný.
  2. Moderátor nemá právo mazat jakékoliv příspěvky (a dávat za ně bobříky), které neodporují pravidlům psaní na fóra (v žádném případě není naším záměrem omezovat či cenzurovat zábavu na fórech) s výjimkou AM fóra, fóra pro ohlašování chyb a Poradny, kde je to nutné pro jejich přehlednost.
  3. Moderátor nemá právo udávat bobříky bezdůvodně, bobřík je vždy jen forma trestu za nevhodné chování.
  4. Stížnosti na konkrétní jednání moderátorů a odvolání se proti bobříkům směřujte především na pověřeného admina.
  5. V případě, že moderátor poruší jakékoliv pravidlo kodexu moderátorů, může být ihned odvolán.
  6. Sazebník trestů za porušování pravidel na fórech
   1. Všeobecně platí pravidla uvedená v bodech 3.1.1. etc.
   2. Příspěvky off-topic, obsahující odkazy na jiné on-line hry či příspěvky s lehce vulgárními výrazy, smajlíky (více než 3 ve zprávě) - při napsani vice jak 10 smajliku jiz bude zpráva trestana jako tapetování viz pravidlo 3.1.2, příspěvky způsobující spodní horizontální scrollbar budou smazány
   3. V případě opakovaného porušení bodu 5.6.2. a dále u příspěvků s mnoha smajlíky a vulgárnějšími výrazy, moderátor příspěvky smaže a udělí za ne bobříka do maximální výše 30 min. na všechna fóra.
   4. V případě opakovaného porušení bodu 5.6.3. a dále u příspěvků s velmi vysokým počtem smajlíků a nejvulgárnějšími výrazy, moderátor příspěvky smaže a udělí bobříka v maximální výši 1000 min. (16 h.) na všechna fóra.
   5. V případě opakovaného porušení bodu 5.6.4. a dále u příspěvků typu flood, smajlíkové peklo a reklamní spam (neustálé opakování, týká se především reklamy na konkurenční on-line hry) atd., moderátor všechny příspěvky smaže a udělí bobříka v maximální výši 5000 min. (83 h.) na všechna fóra.
   6. Při opakování bodu 5.6.5. či při jiném velmi hrubém porušení pravidel hry a fór bude udělen maximální možný bobřík (do konce věku)
   7. Na fórech - Antimulti (očištění, předcházení obvinění z mulťáctví), Ohlašování chyb (veškeré problémy týkající se hry) a Poradna (zde se mohou ptát především nováčci na pomoc při hraní zkušenějších hráčů) platí zpřísněný režim. Jsou povoleny pouze příspěvky patřící tématem k danému fóru, veškeré ostatní budou ihned smazány. Tresty se na těchto fórech v případě porušení pravidel fór (bod 3) a dále pravidel uvedených v sazebníku trestů (body 5.6.2., 5.6.3., etc) dvojnásobí.
   8. Příspěvky obsahující odkazy na obsah jakkoli poškozující normální chod PC, odkazy na pornografii, stránky propagující rasismus, fašismus apod, a odkazy na stránky odporující zákonům ČR budou smazány a jejich autor bude okamžitě zabanován. V nejzávažnejších případech mohou být poskytnuty veškeré zjistitelné informace o uživateli Policii ČR.

6. Herní pravidla
 1. Porušování aliancí, kolaborace, špionáž, převraty apod., jsou hráčům povoleny a nesou za to následky ve hře. Nejedná se o systémové chyby a nemohou tak být potrestány.
 2. Pokud hráč odhalí systémovou chybu (bug) nebo systémovou nedokonalost (například pravidlo které se vylučuje s jiným pravidlem) je povinen je nahlásit adminům. Jako korektní nahlášení se počítá zpráva adminovi nebo informování adminů na forum Ohlašování chyb. Pokud tak hráč neučiní, hrozí mu trest smazáni části surovin, jednotek nebo celého loginu
 3. Vlády a vedení aliancí jsou povinny hráče pod sebou informovat pravidelně o dění ve hře, jsou povinny pomáhat nováčkům a pomáhat zajišťovat hladký chod hry hlášením bugů a nedokonalostí.
 4. V případě úprav hry v Mezivěku jsou povoleny veškeré potřebné záležitosti včetně smazání hráčů. Mezivěk není běžný herní věk.
 5. Mrtvý login je login, který je neaktivní, nebo slouží k jiným účelům než k samotnému hraní jako např. podpora jiného loginu. Takový login je neaktivní, bez populace (nebo jen minimální), bez staveb na planetách a většinou jen s minimální armádou. Mrtvým loginem se může rozumět i login, který si založil kamarád, spolužák, člen rodiny, či soused a budou důkazy o jednostraném dobývaní planet (posouzení na Adminech), či nějakém jednosměrném pohybu surovin. Každý hráč na SGWG je povinen upozornit příslušného Admina v případě, že má na takovýto login podezření. Mrtvé loginy se mažou a s nimi i loginy, které byli podporovány tímto tzv. "mrtvým loginem".
 6. Bot, rozšířené Browsery nebo jiné programy, které jsou schopné automaticky přihlásit a provést hrací akce jsou zakázány. Skripty, které nahrazují běžné herní rozhraní pro změnu herních činností, jsou zakázány. Příklad: Je zakázáno využívat programy, které zjednodušují či automatizují účet, případně ty, které automaticky refreshují stránky. Stejně tak je zakázáno přistupování přes proxy server, pokud to explicitně admin nepovolí. Porušení tohoto pravidla se trestá okamžitým smazáním a BANem.
 7. Je zakázáno útočení na hráče kteří sdílí stejný PC, nebo stejnou IP adresu.
 8. Je zakázáno obchodování hráčů na stejném PC, nebo stejné IP adrese.

7. GOLD loginy
 1. Přesuny GOLDů mezi účty různých uživatelů nejsou možné.
 2. Přesun GOLDa na nový účet stejného uživatele je možný s penále 30% a to jen v odůvodněných a závažných případech
 3. Ceny jednotlivých placených bonusů (černý trh) a ceny GOLD loginů lze měnit bez předchozího upozornění i během herního věku.
 4. Pokus o podvod nebo obejití jakékoliv funkce v donate systému je trestáno udělením BANu.
 5. Pro převod GOLD loginu mezi věky je nutné využít pouze tzv. „malé registrace“, zpřístupněné bezprostředně po restartu hry. Při kompletně nové registraci není technicky možné GOLD převést (a v účinnost přichází bod 2).
 6. Ztráta, nebo degradace GOLD loginu a bonusů z černého trhu, vzniklá nesprávnou registrací, porušením pravidel, nebo dobrovolným smazáním přidruženého účtu nebude za žádných okolností refundována.

8. Grafické prvky hry
 1. Veškeré grafické prvky vyskytující se na hře musí projít schválením administrátora - grafika.
 2. Pokud hráči chtějí nějakou úpravu grafiky musí požádat tohoto admina o její schválení. Pokud grafik tuto úpravu zamítne (např. z důvodu kvality obrázku, velikosti, formátu, jeho obsahu nebo pokud je nevyhovující ze stránky estetické) je toto rozhodnutí konečné.
 3. Hráči mohou pro hru vytvořit vlastní grafické schéma tzv. skin, který musí projít schválením administrátora-grafika. Skin nesmí obsahovat skrytou reklamu. Místo pro reklamní bannery musí být umístěno v hlavičce a to na viditelném místě.

 

9. Zánik a vznik vládní rasy
 1. Herní vládní rasa zaniká, tj. stává se nevládní, pokud:
  1. dva věky po sobě skončila poslední v seřazení, nebo
  2. dva věky po sobě nemá na konci věku minimálně 6 hráčů, kteří jednotlivě mají 12+ planet, nebo
  3. dva věky po sobě má rasa na konci věku v držení méně jak 200 planet u hráčů s 12+ planetami, nebo
  4. skončí poslední v seřazení, má méně než 6 hráčů, kteří jednotlivě mají 12+ planet, a má méně než 200 planet u těchto hráčů, nebo
  5. rase hrozí další věk zánik dle bodu 9.1.1, 9.1.2. nebo 9.1.3. a vůdce rasy o zánik požádá.
 2. Nová herní rasa vzniká z nevládní aliance, pokud na konci věku: 
  1. má aliance v součtu minimálně 150 planet u hráčů dané národnosti, kterou chtějí založit a
  2. má aliance minimálně 5 členů dané národnosti a současně má aliance minimálně 50 % členů dané národnosti a
  3. na požádání dodá aliance chybějící grafické a textové podklady pro finální vznik rasy. 

10. Závěrečná ustanovení
 1. Admini si vyhrazují možnost tato pravidla kdykoliv doplnit, či změnit. V případě, že to bude nutné, může být platnost nových pravidel aplikována i zpětně (!).