Prvky a konstrukční materiály

Priamium

Priamium
 • Protonové číslo: 283
 • Perioda: 10
 • Skupina: I.B
 • Relativní atomová hmotnost: 670,06
 • Elektronegativita: 3,14
 • Oxidační čísla: -I, I, II, III
 • Hustota: 38,12?g.cm-3

Priamium je kovový prvek smaragdové barvy, který se běžně vyskytuje v pevném skupenství. Krystalizuje v krychlové plošně centrované struktuře s teplotou tání 9?315?K a teplotou varu 10?103?K při běžném tlaku. Zatím jsou známy tři izotopy:

 • stabilní 670Pi,
 • radioaktivní 682Pi s poločasem rozpadu přibližně 5 let, 
 • nestabilní 666Pi s poločasem rozpadu v řádu jednotek až desítek nanosekund.

Priamium se vyznačuje svou tvrdostí vysoce překračující ostatní známé materiály, stejně jako modulem pružnosti. Další známou vlastností je supravodivost čistého priamia až do teploty zhruba 1?500?K.

S ohledem na výjimečnou tvrdost a pevnost priamia nelze mluvit o kujném a tažném kovu. Z tohoto důvodu je zatím jediným známým použitím čistého priamia hvězdný portál. Běžně užívané priamium mívá čistotu kolem 70?% a příměsi tvoří nejčastěji měď, zlato a stříbro.

Zajímavostí může být shodnost nukleonového čísla nestabilního izotopu 666Pi s tzv. ďáblovým číslem, které se objevuje v mnoha kulturách po celém známém vesmíru.

 

 

Titan

Titan
 • Protonové číslo: 22
 • Perioda: 4
 • Skupina: IV.B
 • Relativní atomová hmotnost: 47,88
 • Elektronegativita: 1,54
 • Oxidační čísla: II, III, IV
 • Hustota: 4,5?g.cm-3

Titan je stříbrolesklý, trvdý kov. V různých sloučeninách v pevném skupenství se titan vyskytuje na většině známých planet. Krystalizuje v hexagonální soustavě s teplotou tání 1?941?K a teplotou varu 3?560?K. Z dvacetišesti známých izotopů jich je pět stabilních, konkrétně:

 • 46Ti,
 • 47Ti,
 • 48Ti,
 • 49Ti,
 • 50Ti.

Díky svému poměrně běžnému výskytu a nereaktivitě jej vetšina známých ras začala používat pro konstrukci svých vesmírných lodí. Titan nepatří za běžných podmínek mezi nejlepší vodiče, patří však mezi supravodiče I typu s bodem supravodivosti 0,4?K.