Prvky a konstrukční materiály

Priamium

Priamium
 • Protonové číslo: 283
 • Perioda: 10
 • Skupina: I.B
 • Relativní atomová hmotnost: 670,06
 • Elektronegativita: 3,14
 • Oxidační čísla: -I, I, II, III
 • Hustota: 38,12 g.cm-3

Priamium je kovový prvek smaragdové barvy, který se běžně vyskytuje v pevném skupenství. Krystalizuje v krychlové plošně centrované struktuře s teplotou tání 9 315 K a teplotou varu 10 103 K při běžném tlaku. Zatím jsou známy tři izotopy:

 • stabilní 670Pi,
 • radioaktivní 682Pi s poločasem rozpadu přibližně 5 let, 
 • nestabilní 666Pi s poločasem rozpadu v řádu jednotek až desítek nanosekund.

Priamium se vyznačuje svou tvrdostí vysoce překračující ostatní známé materiály, stejně jako modulem pružnosti. Další známou vlastností je supravodivost čistého priamia až do teploty zhruba 1 500 K.

S ohledem na výjimečnou tvrdost a pevnost priamia nelze mluvit o kujném a tažném kovu. Z tohoto důvodu je zatím jediným známým použitím čistého priamia hvězdný portál. Běžně užívané priamium mívá čistotu kolem 70 % a příměsi tvoří nejčastěji měď, zlato a stříbro.

Zajímavostí může být shodnost nukleonového čísla nestabilního izotopu 666Pi s tzv. ďáblovým číslem, které se objevuje v mnoha kulturách po celém známém vesmíru.

 

 

Titan

Titan
 • Protonové číslo: 22
 • Perioda: 4
 • Skupina: IV.B
 • Relativní atomová hmotnost: 47,88
 • Elektronegativita: 1,54
 • Oxidační čísla: II, III, IV
 • Hustota: 4,5 g.cm-3

Titan je stříbrolesklý, trvdý kov. V různých sloučeninách v pevném skupenství se titan vyskytuje na většině známých planet. Krystalizuje v hexagonální soustavě s teplotou tání 1 941 K a teplotou varu 3 560 K. Z dvacetišesti známých izotopů jich je pět stabilních, konkrétně:

 • 46Ti,
 • 47Ti,
 • 48Ti,
 • 49Ti,
 • 50Ti.

Díky svému poměrně běžnému výskytu a nereaktivitě jej vetšina známých ras začala používat pro konstrukci svých vesmírných lodí. Titan nepatří za běžných podmínek mezi nejlepší vodiče, patří však mezi supravodiče I typu s bodem supravodivosti 0,4 K.