O příběhu + Přepisy UD

Příběh je pravděpodobně nejcharakterističtější součástí SGWG. Vychází v pravidelných intervalech – obvykle jednou za týden – a zobrazuje alternativní realitu světa SGWG. V každé galaxii se odvíjí samostatný příběh pojednávající o problémech dané galaxie. Po každé epizodě má každá rasa právo (nebo povinnost?) napsat svou reakci na děj příběhu – na to slouží rasový příběhář, kterého úkolem je právě psaní a odesílání těchto reakcí.
Cennosti ras
Každá rasa je specifická, má své technologie a zajímavosti, které ji vystihují a dávají ji právě tuto jedinečnost. Všechny technologie, vlajkové lodi, speciální jednotky, základny, centrální planety a hrdinové jsou jednotné označeny jako cennosti ras. Cennosti se v průběhu hry neustále doplňují, ale mohou být i smazány – například ztrátou hrdiny, lodi, základny etc. Rasy mohou své cennosti poskynout i jiným rasám, ovšem nové techologie musí být adaptovány výzkumem, aby je daná rasa mohla využívat. Unasské Doupě - UD Hra na styl slavné stolové hry Dračí Doupě. UD se hraje především při příbéhových bojích o centrální planety, nebo při významných příběhových bytvách. UD vede vždy příběhový admin, který nastíní situaci a posléze hodnotí jednotlivé reakce hráčů (většinou dvou – jeden za každou stranu). Hraje se většinou po ICQ, ale existuje i tzv. dlouhodobé UD, které se hraje několik dní na fóru.
Zvěrstva
Rasy mohou v příběhu udělat prakticky cokoliv jim dovolí jejich technologická úroveň a finanční a armádní prostředky. Jsou však omezeni i následky, nemohou beztrestně páchat „zločiny proti lidskosti“ jak se to nazývá na Zemi. Pokud rasa provede biologický útok, zničí planetu, nebo jiným způsobem spáchá zvěrstvo musí počítat s reakcí svých občanů. Může se stát(a stane se to), že se občané vzbouří a započnou revoluci. Záleží však na příběhovém amdinovy a charakteru rasy do jaké míry občané projeví svůj odpor k takovémuto jednání, například zlá rasa se nemusí obávat takových následků jako ta dobrá.
Prostředky
I když se to tak nejeví systémová a příběhová část hry je velmi provázána, veškeré tahy v příběhu musí být něčím financovány a je to právě rasový fond, který tyto akce platí. Stejně tak armáda, rasa může do příběhu vyslat pouze jednotky, které reálně má v rasové armádě. Zároveň však existují postihy – pokud rasa v příběhu utrpí větší škody (zničené budovy, základny etc.) musí zaplatit za jejich opravu.
Technologie
1. Rasy si mezi sebou mohou vyměňovat technologie, nicméně každá taková záležitost musí v sekci Výzkum projít adaptací. Adaptace je přizpůsobení dané technologie pro danou rasu. Vyjímku pro adaptace tvoří speciální unikátní technologie daných ras, které nelze přenášet na jiné rasy. Rasa má právo se zeptat Kvóra příběhových adminů na možnost přenosu určité technologie a toto kvórum se následně poradí a informuje hráče zda technologii povolí k adaptaci či nikoliv. Dokud nebude záležitost ve Výzkumu adaptována nebude na ni brán zřetel a nebude možnost ji použít ani pro UD. 2. Každá rasa může během jednoho věku do svých Cenností získat maximálně jednu novou technologii, příběhovou základnu NEBO příběhovou jednotku (tzn. JEDNU z uvedených možností, NE od každé jednu). Každá nová technologie, základna i jednotka musí projít příběhovým výzkumem/zpracováním a následně i adaptací v sekci Výzkum a to bez ohledu na původ (vlastní výzkum, krádež či nález cizí technologie). Pokud tak nebude učiněno, nebude moci rasa tuto novou technologii používat. 3. Získávat nové rasové nebo příběhové hrdiny není možné. Jedinou výjimku tvoří náhrada za příběhově zabitého hrdinu. V takové případě se postupuje obdobně jako v bodě 7.4.2 s tím rozdílem, že hrdina může být nahrazen až druhý věk po jeho ztrátě (jeden věk hrdina zemře, druhý věk se bez něho rasa musí obejít a teprve následující věk ho je možné nahradit).
Unasské Doupě
UD je RPG podobná textová hra hraná po ICQ nebo fóru. UD řídí PJ (Pán jeskyně), což je většinou admin. UD může ale nemusí mít přímý vliv na hru. UD může trvat i několik týdnů. Pravidla UD: 1. Co PJ (Pán Jeskyně = admin) jednou řekne, tak to platí a bez odmlouvání (pouze během odehrávajícího se UD). Po skončení UD je možnost se případně odvolat k Hlavnímu Adminovi, avšak odvolání musí být opodstatněné; pokud se rasa odvolává na výsledek UD k HA a žádost je neopodstatněná a zjistí se během šetření, že rasa toto odvolání udála bez důkazů, může být rasa penalizována zakázáním své možnosti UD na další věk. Opodstatněnost odvolání posuzuje HA a ním oslovení přiběhoví admini. 2. V UD se smí použí pouze věci z Cenností ras (žádné výmysly), jednotky, rasoví hrdinové a hráči samotní. Vaše fantazie je omezena pouze shovívavostí PJ. 3. UD se hraje na kola (délku kola určuje PJ). Kdo propásne jedno kolo, tak automaticky dané kolo prohrává. Délku kola určuje PJ na začátku UD, volbu kdo vykonává první kolo v UD přisoudí PJ dle eletronické kostky. Délku kola může PJ změnit jedině tehdy, až obě rasy dokončí dané kolo. 4. Pohybovat se po mapě ("šachovnice" o zhruba 10x10 políčkách) se může vždy o 1 políčko za kolo v případě podsvětelných motorů. V tomto případě můžete v daném kole ještě útočit. V případě pohybování se hyperprostorem, kdy se na mapě smíte posunou o 3 pole za kolo, ale už v daném kole útočit nesmíte. Velikost hracího pole na startu hry určí PJ a rozešle oběma stranám takzvanou herní mapku. Vyjímky tvoří situace, kdy se UD nehraje na mapě ale individuálně. 5. Úspěšnost jednotlivých kol je generováno elektronickou kostkou, která náhodně generuje procenta od 0 do 100. 6. UD se může zůčastnit i spojenec, který herně nebo příběhově neobléhá, či nebrání CP. Pomoc spojence je omezena u útočníka maximalně na 50% velikosti útočníkovy flotily. U obránce se jedná o maximální pomoc ve velikosti 100% obráncovy flotily. 7. Bez přímé účasti spojence, se nesmí v UD vyskytovat jeho technologie, jednotky, rasoví hrdinové, hráči. UD smí odehrávat jedině hráč dané rasy, která útočí nebo brání. viz bod. 15 8. V UD se nesmí vyskytovat prodejné jednotky jiných ras. 9. Při použití Zbraní Hromadného Ničení (dále jen ZHN) jako např. atomovky, EM pulsy, Bio bomby apod. ztrácí daný hráč právo jedno následující kolo reagovat. ZHN má 100%-ní účinnost na políčku, kde bylo použito a na osmi okolních 50%-ní účinnost (ovlivněno úspěšností kola hodem elektronické kostky). Čím větší zvěrstva rasa použije během UD, tím více se výsledek tohoto činu promítne do hry a příběhu v následujícím věku. 10. Po dobytí orbity CP, je nutné také dobýt povrch planety (obsadit Hvězdnou Bránu). Jako dobytí orbity je považován okamžik, kdy útočník dobije celou orbitu a nikoliv pouze její část. 11. Útočník nesmí v UD použít Obranné Stanice. Obránce je využít smí (spojenci při bránění nemohou své Obranné Stanice zapsat na UD). 12. UD se smí odehrát i během mezivěku, avšak jednotky pro UD se musí vždy odmazat z RA ještě v ostrém věku. Pokud se tak nestane, tak se v mezivěku UD odehrát nesmí. 13. Jednotky, které nebyly vyhrazeny (a odmazány z RA) pro UD se v daném UD nemohou vyskytnout. 14. V UD nesmí hrát spojenci z jiné galaxie (dokud se příběhově neznají). 15. O UD o dobývaní CP smí požádat rasa, která herně dobyla CP a drží ho více jak 10 dní. Po uplynutí tohoto termínu se nastaví nový 10 denní termín, běhemž něhož bude muset rasa povinně zažádat o UD. Pokud tento termín rasa zmešká tak již v tomto věku nesmí požádat o UD na dané CP a to ani v případě, kdy by se pokoušela obejít toto pravidlo výměnou vlastnictví s jinou rasou. S podáním přihlášky musí být zaslán i počet jednotek, které rasa využije během útoku, taktéž počet jednotek spojenců. Pokud počet jednotek zaslaných adminovy bude vyšší než počet jednotek v RA, tak daný typ jednotky se do UD nezapočítá. Tyto jednotky budou odepsány z RA během 24 hodin, co admin dostane tyto počty. Obránci mají posunut termín na odeslání počtu jednotek a zástupců o 5 dní od dostání informace o UD od daného admina, z důvodů že potřebují minimalně tuto dobu na rozhodování v těchto záležitostech, když útočník sám má 10 dní předtím na rozhodnutí, zda zaútočit či nikoliv. 16. Rasa je povinna zaslat s žádostí o UD a počtem jednotek do UD. Taktéž nick lidí, jenž odehrají UD. Každá rasa může zaslat až 3 nicky. Zástupci musí být povinně členy rasy, která útočí či brání. A to od chvíle herního dobytí CP až do ukončení UD. Pokusí-li se rasa obejít toto pravidlo, má PJ právo ukončit UD s kontumačním výsledkem. 17. PJ smí kdykoliv před začátkem UD tyto pravidla mírně upravit, podle aktuální situace. 18. V případě kdy z příběhového hlediska není známa poloha Centrální Planety na kterou se útočí, uděluje se pro UD vyjímka a útočník smí zaútočit. Jeho akce je opožděna o jedno kolo. Příběhář v dané galaxii musí brát v potaz toto přidělení souřadnic a uznat ho v příběhu. 19. Každá rasa má právo pouze na jedno UD, typu útok na CP, nebo boj o technologie. 20. Hráč má právo o vlastní typ UD (dead-match atd) a musí o něj požádat příběháře své galaxie, který UD schválí, či zamítne. Útok na CP pomocí UD – útok na CP je možný pouze v okamžiku, kdy bránící rasa ztratila všechny své hrdiny (RH i PH), příběhové jednotky a základny a útočník drží CP systémově. Špionáž sabotáže a podobné akce na nepřátelských CP jsou povoleny, pokud nebudou obsahovat masivní výsadek pozemních sil nebo rozsáhlé orbitální bombardování.
Přepisy UD
1. Oannesanská Říše vs. Sateda Autor: Sodan Molotov Věk: Druhý 2. Optrici vs. Země Autor: Sodan Molotov Věh: Druhý