Bellatores - Cennosti

Biologický plyn proti symbiontům - Napadá nervovou soustavu symbionta a tím ho zabije. Při smrti symbionta umírá i hostitel. Biomonitor - Jedná se o zařízení umisťované na hrudník sledovaného subjektu. Dokáže monitorovat a posléze přenášet veškeré údaje o životních funkcích do monitorovacího zařízení. Dálkový senzor - Jedná se o senzor, který je schopný skenovat z povrchu planety přilehlý vesmír a zachycovat veškeré lodě, které se v něm pohybují včetně jejich identifikace. V případě napadeni základny jej Tokrové používají jako subprostorový vysílač varovného signálu. Klasické rozmístění je zhruba ve stokilometrové vzdálenosti od brány, jedná se vždy o čtyři na přímkách rozmístěné senzory směřujících k jednotlivým světovým stranám, jejichž průsečíkem je brána. Senzory jsou vybaveny vlastním zdrojem energie a pracují nezávisle na sobě. Nelze je dálkově ovládat, jejich vyřazení je možné pouze manuálním vypnutím nebo zničením. Detektor za'tarcu - Dokáže zjistit zda daná osoba lže, i když o tom sama neví. Tato technologie se používá v kombinaci s upraveným zařízením pro vyvolávání vzpomínek. Vyšetřované osobě jsou kladeny otázky a podle změny životních funkcí a rozšíření zornic a monitorovaní elektrochemické rovnováhy v těle je zjišťováno jestli mluví pravdu. Mimo to je ještě aktivní zařízení pro vyvolávání vzpomínek, které si taktéž ověřuje jestli daná osoba mluví pravdu. Pokud osoba říká něco jiného než co je zjištěno zařízením na vyvolávání vzpomínek, je jisté že se v daném bodě vzpomínky liší a byly tedy překryty něčím jiným, s největší pravděpodobností je tedy osoba ovlivněna technologií za'tarců. Tento detektor také dokáže technologii za'tarca vyřadit, a to tak že jednoduše zničí část mozku, která je touto technologií napadena. Droga Amm`as a účinná protilátka - Tato droga vyvolává halucinace, poblouznění, pocit fantastické oddanosti, loajálnosti, poslušnosti – ve všech případech. Dlouhodobé užívání může mít dopad na zdraví organismu a na vyvolání silné závislosti. Byla vytvořena i ve formě aerosolu. K dispozici je také vyvinutá účinná protilátka, která účinky drogy neguje. Goa'uldská senzorická koule - Zařízení je o něco větší než šokový granát a používá se k průzkumu bezprostředního okolí brány, zjišťuje složení atmosféry a detekuje známky života v dosahu senzorů zabudovaných v kouli. Získaná data pošle branou zpět. H.U.D. - Jedná se o technologii skládající se ze senzoru, který nezávisle na prostředí skenuje okolní prostor a zjištěné objekty promítá trojrozměrným síťových zobrazením na malý display nacházející se před pravým okem. Tento display je umístěn tak aby jeho aktivní plocha pokrývala celé zorné pole oka. Toto zařízení lze také připojit k lodnímu počítači a zobrazovat na něm data získaná z lodních senzorů. Holografický projektor - Zařízení jehož úkolem je zobrazit trojrozměrný obraz. Obraz není tak dokonalý jako například u goa'uldských vo'cumů, ale zařízení lze přenášet v dlani. Pokud chceme něco na tomto přístroji zobrazit musíme jej nejdříve propojit s monitorovacím zařízením a údaje do něj vložit. Projektor lze také propojit s taurijskými notebooky a použít ho k zobrazení dvojrozměrného obrazu. Hvězdné mapy - Podařilo se nám zmapovat většinu planet, hvězd, mlhovin a jiných vesmírných objektů. Nyní budeme schopni při pohledu na hvězdnou oblohu určit přesnou polohu planety v galaxii. Inhibitor otevření hyperprostorového okna (IOHO) - Jedná se o zařízení blokující otevření hyperprostorového okna. Ostatní motory zůstanou neovlivněné. Při spuštění mechanismu se vytvoří tzv. „bublina“ kolem zařízení, kde není možné hyperprostorové okno otevřít. Velikost „bubliny“ závisí na množství dodávané energie. Zařízení se používá na lodích třídy Ha´tak. Je možné ovládat dálkově. Na lodě vystupující z hyperprostoru v otevřené bublině může mít IOHO různé účinky (vyřazení některých ze základních systémů lodi). Izotop - Látka která činí člověka neviditelným proti vnitřním skenerům lodi. Komunikátor - Funguje podobně jako taurijské vysílačky, díky absenci naquadahu v jeho konstrukci jej goa'uldi neumějí detekovat. Toto zařízení není možné odposlouchávat, protože komunikace probíhá pomocí šifrovaného digitálního signálu avšak pouze v rámci soustavy Kontejner - Zařízení se stejnou funkcí jakou mají goa'uldské inkubátory. V průhledném válci se nachází roztok, který imituje prostředí uvnitř hostitele. Do roztoku jsou také generovány slabé elektrické impulsy včetně neustálého okysličování. To umožňuje, aby v tomto zařízení symbiont přežil po neomezeně dlouhou dobu a v případě jeho poškození se i pomalu zregeneroval pokud nejsou jeho zranění tak závažná, aby nedošlo stejně ke smrti. Krystaly na tvorbu tunelů - Jedná se o technologii objevenou Tokry, která slouží k budování podzemních chodeb a komplexů nebo k jejich opětovnému ničení. Díky této technologii dokážou Tokrové zůstat skryti v podzemí na svých základnách a pokračovat tak v záškodnickém boji proti Goa'uldům. Látka na změnu mysli - Při použití si oběť začne vzpomínat na osobu která ji látku podala (mysl si tyto vzpomínky sama vytvoří). Maskování - Tokrové adaptovali technologii maskování, kterou vytvořila Nirrti a úspěšně vytvořili maskovací zařízení pro své orbitální jednotky. Monitorovací zařízení - Toto zařízení používané Tok'ry je v podstatě obdobou taurijských notebooků se specifickým určením. Jedná se o malý přenosný počítač, který je schopen přijímat a zaznamenávat údaje z mnoha druhů zařízení používaných Tok'ry. Zařízením lze také ovládat například holografický projektor nebo funkce biomonitorů. Ozbrojená ruka - Ozbrojená ruka dokáže pomocí energetického paprsku s modulovanou frekvencí na krátkou vzdálenost paralyzovat oběť a způsobit vnitřní zranění s následky smrti. Je také možné vytvořit tlakovou vlnu o značné síle k odhození protivníka nebo proražení nějaké překážky v cestě. Planetární bomba - Jedná se o bombu obohacenou naquadahem, pracující na bázi atomového štěpení. K tomu, aby byla zbraň účinná, musí dosáhnout jádra planety, jelikož však nemá žádné vrtné mechanismy, musí být odpálena někam, kudy může do jádra planety proniknout, například trhlina v plášti planety. Po dosažení jádra bomba exploduje a vyvolá uvnitř planety kataklyzmatickou řetězovou reakci, která destabilizuje planetární jádro. Jeho snaha o rozpínání následně roztrhá planetu na kusy. Regenerační komora - Ruční léčící zařízení - Zařízení se nasazuje na ruku a přikládá se nad postižené místo kde se aktivuje léčení. Zařízením lze také provést sken, aby bylo možné nejlépe vybrat místo kam bude účinek zařízení koncentrován. Zařízení mohou ovládat jen Goa'uldi a jejich bývalí hostitelé. Subprostorová sledovací síť - Jedná se o malé zařízení vysílající šifrovaný subprostorový navigační signál, který periodicky mění svoji frekvenci podle předem stanoveného klíče a je předáván komunikační síti Tok'rů. Každé zařízení vysílá informace o typu lodi na které se nachází a její poloze v dané galaxii. Samozřejmě je nutné nejdříve toto zařízení na danou loď umístit nejlépe do míst nejblíže k vnějšímu plášti aby signál pronikl ven skrz loď, neprochází skrze štíty. Tacluchnatagamuntoron (Tecy) - Tec se velikostí podobá šokovému granátu. Má v sobě zabudovaný laser, který není příliš silný, ale díky vysoké kadenci je značně nebezpečný. Po zapnutí se spustí termální detektor, který zaměří a zničí pohybující se objekty. Tok´erský detektor maskování - Transphase Eradication Rod - Jinými slovy T.E.R. byl vyvinut pro boj s rasou zvanou Reetou, jejichž těla jsou fázově posunuta do jiného spektra, což je činí naprosto neviditelnými. Goa´uldi jsou však na přítomnost Reetou citlivý, díky čemuž mohli vyvinout technologii, která využívá tohoto "jevu" a umožňuje jejich zviditelnění. Tato zbraň dokáže také odhalit maskovací zařízení vyvinuté na základě fázového posuvu. Transportní kruhy - Tato technologie pochází z dob Antiků a v dnešní době je Goa´uldy hojně využívána. S tímto se váže i její výroba s různými modifikacemi. Zaměřovací zařízení - Tento přístroj funguje na základě senzorového průzkumu širokého okolí, při kterém vyhledává vysoké koncentrace naquadahu. Zařízení pro vyvolání vzpomínek - Toto zařízení je modifikací původního goa'uldského zařízení. Při aplikaci "zabodne" zařízení do mozku hrot s neurální sondou. Pokud je zařízení aktivováno, stimuluje určité části mozku a umožňuje tak přístup ke vzpomínkám. Zařízení také umožňuje zobrazení vzpomínek, které si dotyčná osoba vybavila, na holografický projektor. Stimulaci lze nastavit na několik úrovní intenzity. Při nejnižší úrovni se vybavují pouze nejsilnější zážitky a vzpomínky, ale při maximální intenzitě stimulace zpřístupňuje k vědomému uvažování celou paměť avšak při dlouhodobějším užívání může vést až k poškození mozku.
Místa
Revanna http://sgwg.net/obr/cp/cp_256.jpg Původně tajná Tokerská základna, o které nikdo až do neúspěšného aschenského pokusu o invazi nevěděl, kde se vlastně nachází. Celý svět trpí akutním nedostatkem vodních zdrojů, z nichž většina je soustředěna do velkých podzemních rezervoárů. Povrch je písčitý a hornatý, místy přechází v travnatý. Pro klima jsou charakteristické obrovské teplotní rozdíly, fauna a flóra je povětšinou nevyvinutá. Planeta je obrazně řečeno děravá jako ementál, jelikož Tok’rové během mnoha let vybudovali pod jejím povrchem úctyhodnou síť podzemních tunelů a budov. Část osídlení je i na povrchu, kde je jeho cílem hlavně zmást nepřítele. Hvězdná brána je umístěna v jednom z podzemních komplexů a je silně střežena. Celou planetu obíhá několik desítek malých měsíců a řídký asteroidový pás, který je očividně pozůstatkem nějaké dávné vesmírné srážky. Vorash http://news.sgwg.net/storage/galerie201005272043_tunnel2.gif Tajná základna Tok´rů. Komplex je zbudován pod povrchem planety. O tomto zařízení vědí pouze vrchní členové rady tokrů a královna Egeria. Zde se provádí výzkum, stavba lodí a další tajné projekty. Antigravitační plošiny http://news.sgwg.net/storage/galerie201005272042_anit_grav.jpg Po celé planetě se nachází v podzemních docích tzv. antigravitační plošiny, ty slouží k vyzvedávání lodí z podzemních loděnic. Raova hrobka http://news.sgwg.net/storage/galerie201005272043_homeworld.jpg Jediná Tokerská budova vybudovaná na povrchu planety. Byla vybudována na počest porážky goaulda Ra. Dnes slouží jako zasedací místnost k jednání se spojenci. Tokerské tunely http://news.sgwg.net/storage/galerie201005272042_tunnel.gif Různě pod povrchem planety se nachází tisíce kilometrů tokerských tunelů v několika patrech. V tunelech se odehrává vše od spánku tokrů po jejich nejtajnější výzkum. Vchody do těchto tunelů jsou maskované a převážně se do nich vstupuje pomocí transportních kruhů. Tok´ra transportér http://news.sgwg.net/storage/galerie201005272058_transport.gif Speciálně upravený Teltak sloužící k převozu surovin po planetě. Jeho vzhled je upraven tak, aby slynul s pouští, zároveň je schopný přistávat a vzlétat z podzemních doků bez pomoci antigravitačních plošin.